Die Tweede Afrikaanse Beweging.

§ 1. Historiese Inleiding. Meer as sestig jaar gelede het die eerste Afrikaanse geskrif verskyn, die _Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twijfelaar over het onderwerp van Afscheiding tusschen de Oostelijke en Westelijke Provincie_ (1861). Merkwaardig genoeg is dit ‘n _Engelsman_ gewees, wat allereers tot die tans so vanselfsprekende gevolgtrekking gekom het, dat Afrikaners Afrikaans…

DF Malherbe (1881-1969)

Slaap Wat is die slaap ‘n wondersoete ding! Sag op haar bloue oë daal die vaak soos maneskyn diep waterkuile raak om daar te droom in silwer skemering. Vir laas beef oor haar lippe ‘n fluistering: “Nag, Pappie.” Ek merk hoe langsaam hy genaak, wat drome soet tot werklikhede maak: in vaderarms rus my lieweling. Sluit so my oë, God, wanneer vir my u Engel wenk ter laaste, lange rus en ek van wilde woeling hier moet skei; dat my dan stille drome huis toe sus…

AMAKEIA – deur A.G. Visser

AMAKEIA – deur A.G. Visser In die skadu van die berge, bos-beskut aan alle kant, staan alleen die hartbeeshuisie op die grens van Kafferland. Saggies neurie Amakeia op die wal van Kei-rivier, tot hy slaap, die tere wiggie van die blanke pionier: “Stil maar, stil maar, stil Babani; kyk hoe blink die awendster. Niemand sal vir kindjie slaan nie – stil maar, al is…

Ek het ’n huisie by die see

Ek het ’n huisie by die see Ek het ’n huisie by die see. Dis nag. Ek hoor aaneen, aaneen die golwe slaan teenaan die rots waarop my huisie staan met al die oseaan se woeste krag. Ek hoor die winde huil – ’n kreun, ’n klag, soos van verlore siele in hul nood al dwalend, klagend, wat in graf en dood geen rus…